12 กันยายน 2564 ร่วมกิจกรรมอบรมการทำขนมลูกเต๋าใส้เมล็ดขนุน  จัดโดยทีมผู้ปฏิบัติงาน โครงการ U2T ตำบลโคกมะม่วง อำเภอประคำร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง  โดยการนำส่วนของเมล็ดขนุนมาทดลองแปลงร่างเป็นไส้ขนมลูกเต๋า งานนี้ได้รับเกียรติทีมวิทยากร นำโดย อาจารย์ ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร อาจารย์ ดร.ชุลีพร บุ้งทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตะวัน กุโบลา จากสาขาวิชานวัตก รรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้อนุเคราะห์สูตรการทำขนมแสนอร่อย

ความคิดเห็น