เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนและการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลออนไลน์ฯ” โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3​ อาคาร 15

 

ความคิดเห็น