9 กันยายน 2564 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ โครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ความคิดเห็น