เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดการสร้าง Infographic
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 19 สิงหาคม 2564

ความคิดเห็น