รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)

คณะวิทยาการจัดการ  ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  รอดแจ่ม  เป็นประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์  มหิงสพงษ์  กรรมการ

อาจารย์วิเชียร  โสมวิภาต  กรรมการ

และ อาจารย์ปิติวรรณ  ฝ้ายโคกสูง

เลขานุการ

ความคิดเห็น