” เรียนรู้เทคนิคการทำตลาด Facebook เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและยอดขายสินค้าให้กับกลุ่มวิสหกิจชุมชน และเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง และตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ U2T หนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ”  18 มิถุนายน 2564

ความคิดเห็น