สัมมนาเรื่อง
“Plant-based food innovation with U.S. food ingredients”
วันที่ 17 กันยายน 2021 เวลา 09.00 -11.00 น.
Live ผ่าน Webinar (https://www.figlobal.com/asia-thailand/en/home.html) และ Facebook (Page :@fostat.fanpage) โดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)

 

 

ความคิดเห็น