วิทยากร “อบรมอาหารไทยให้กับนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยสำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ณ สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น