เข้าร่วม “อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2564” วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น