เข้าร่วมอบรบกระบวนการพัฒนานักวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือวิจัยชุมชน โครงการวิจัย “การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าใหม่สำหรับธุรกิจข้าวเม่านางรอง”  ภายใต้การสนับสนุนทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.) วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ความคิดเห็น