วิทยากรอบรมเรื่อง “การทำไวน์จากข้าว” ภายใต้โครงการ U2T โคกสะอาด (แบบออนไลน์) ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ สาขานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น