วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทดสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกแกง’’ (รูปแบบออนไลน์) ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564  ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น