วิทยากรอบรมการจัดเวทีคืนข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนและรับฟังความคิดเห็น ภายใต้โครงการการสร้างวิศวกรสังคมและนวัตกรสังคมด้วยการบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในวันที่ 3 เมษายน 2564 ณบ้านหนองหว้าสามัคคี ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จ.บุรีรัมย์

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน ซึ่งรวมถึง Nong Fa และผู้คนกำลังยืน

ความคิดเห็น