วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” (ขนมไทยแคลอรี่ต่ำ) (ในรูปแบบออนไลน์) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น