ลงพื้นที่คืนข้อมูล “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับการสร้างวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ วิสาหกิจชุมชนหนองหว้าสามัคคี บ้านหนองหว้า ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น