ผู้วิจัย

กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ รังสิมา สว่างทัพ รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ ชนินาถ ทิพย์อักษร กิตติกร ฮวดศรี

บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง ระดับภาวะผู้นำแบบ Inclusive Leadership ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงสถานการณ์ COVID-19 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับภาวะผู้นำแบบ Inclusive Leadership ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยมีสมมติฐานว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดบุรีรัมย์ มีลักษณะภาวะผู้นำแต่ละองค์ประกอบ Inclusive Leadership ในระดับสูง ดำเนินการวิจัยโดยการสำรวจระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำตามแนวคิด Inclusive Leadership ของ Deloitte Global Research (2016) อันประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ สำคัญ คือ 1.ความยึดมั่นต่อแนวคิดผู้นำยุคใหม่แบบ

บรรณานุกรม

กมลกานต์ เทพธรานนท์. (2549). ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้นำ แรงจูงใจภายใน คุณลักษณะ ของผู้ประกอบการกับความสำเร็จในการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ชาญชัย อาจินสมาจาร. (2550). ภาวะผู้นำในองค์การ. กรุงเทพฯ. ณฐวรรณ อัศดรวิเศษ. (2563). Diversity and Inclusion (D&I): ยังจำเป็นในช่วงวิกฤติ COVID- 19 หรือไม่. เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม. เข้าถึงได้จาก https://www.scbeic.com/th/detail/product/7150 ดุษฎี นาคเรือง. (2558). ภาวะผู้นำและทักษะบริหารของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จใน การประกอบธุรกิจ กรณีศึกษา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดยะลา. วารสารวิชาการ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้า. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา. (2564). ผลกระทบของ Covid-19 ต่อเศรษฐกิจไทย และคนทำธุรกิจ SME. เข้าถึงเมื่อ 5 มกราคม. เข้าถึงได้จาก https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/covid19-newnormal-with-sme ประหยัด แซ่หลิม. (2547). “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จของการเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตธนบุรี.” วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. พนิดา ไชยแก้ว. (2559). อิทธิพลภาวะผู้นำของ Generation Y ต่อความสำเร็จทางธุรกิจ กรณีศึกษา ผู้ประกอบการกลุ่ม Generation Y ในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2549). “การศึกษาภาวะผู้นําของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมไทย”. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 .กรุงเทพฯ. อัจฉรา อัฏฏาลคุปต์. (2559). การศึกษาสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน. (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. Bernadette Dillon & Juliet Bourke. (2016) . The Six Signature Traits of Inclusive Leadership: Thriving in a diverse new world. Deloitte University Press. Deloitte University.

ความคิดเห็น