กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมวิศวกรสังคม คณะวิทยาศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีนักศึกษาวิศวกรสังคม 2 คณะ ตัวแทนผู้ใช้ประโยชน์จาก 2 พื้นที่ และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วมรับฟัง  ซึ่งจัดจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประเด็นเรื่อง แนวทางการดำเนินการ  นวัตกรรมที่ทำ การนำไปใช้ ปัญหาและอุปสรรค และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้ประโยชน์ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการวิศวกรสังคมและถอดบทเรียนร่วมกัน โครงการวิศวกรสังคมเป็นโครงการสร้างบัณฑิตให้มีจิตอาสาในการแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนอย่างเป็นระบบ นักศึกษาเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การติดต่อประสานงาน การนำเสนองาน ความคิดสร้างสรรค์การผลิตนวัตกรรม โดยมีการบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาอนามัยชุมชน รายวิชาการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โครงการนำไปสู่การวิจัยโดยเฉพาะชิ้นนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาในชุมชน  ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะสามารถนำไปใช้ในการเรียนแล้วยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความคิดเห็น