การประชุมอาจารย์และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ในรูปแบบออนไลน์) สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ

ความคิดเห็น