ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 4/2564
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 15:00 น.
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ความคิดเห็น