ถ่ายทอดการเรียนการสอนและบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน (รูปแบบออนไลน์) ให้กับนักศึกษาในรายวิชา “การวิเคราะห์อาหาร” สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น