อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย/ไหมทอมือ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

และการกระจายรายได้ ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น