ตรวจประเมินประกันระดับหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับผิดชอบเป็นเลขนุการ ในการตรวจประเมิน ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2564

ความคิดเห็น