เข้าร่วมจัดกิจกรรม Show & Share รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ”พื้นที่คู่ร่วมพัฒนา” โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น