งานแสดงนิทรรศการแสดงผลงานและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี พศ.2564 จำนวน 10 โครงการ

ความคิดเห็น