เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมการสังเคราะห์ข้อมูลชุมชนกันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนาและยกะรดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
ภายใต้โครงการการยกระดับและแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากผลพลอยได้ในกระบวนการ
ผลิตไหมพื้นถิ่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างธุรกิจชุมชนออนไลน์ยุค 4.0 (Startup community)
ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
วันที่ 5 มิถุนายน 2564

 

ความคิดเห็น