เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
(แบบออนไลน์) วันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2564

 

ความคิดเห็น