เข้าร่วมกิจกรรมการสังเคราะห์ข้อมูลชุมชนกันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
วันที่ 1 เมษายน 2564

 

 

ความคิดเห็น