เข้าร่วมกิจกรรมอบรม “Transmission Electron Microscope (TEM) และ Fundamental of Scaning Electron Microscope and Sample preparation for SEM” จัดโดยศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 

ความคิดเห็น