เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในพืชด้วยเทคนิค HPLC และ LCMS/MS” จัดโดยศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

 

ความคิดเห็น