การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เขตชีวมณฑลภูเขาไฟ 6 ลูก จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อยอดจากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

โดยมีผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ทั้ง 6 ชุนชน ประกอบด้วย ภูเขาไฟเขาคอกและชุมชนบ้านเขาคอก ภูเขาไฟเขาหลุบและชุมชนบ้านถาวร ภูเขาไฟเขาอังคารและชุมชนบ้านเจริญสุข ภูเขาไฟเขาพนมรุ้งและชุมชนบ้านบุ ภูเขาไฟปลายบัดและชุมชนบ้านโคกเมือง รวมทั้งภูเขาไฟกระโดงและชุมชนบ้านโคกใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น