เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดการทำอินโฟกราฟิกการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ วันที่ 23 สิงหาคม 2564

 

ความคิดเห็น