ทำหน้าที่กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 30 เมษายน 2564

ความคิดเห็น