เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในพืชด้วยเทคนิค HPLC และ LCMS/MS” จัดโดยศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน

ความคิดเห็น