วันที่ 11 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยทั้งแบบออนไลน์ ออฟไลน์ และผสมผสาน” วิทยากรโดย รศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความคิดเห็น