วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอน และสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลออนไลน์ภายใต้สถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น