วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เรื่อง “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในชีวิตวิถีใหม่” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความคิดเห็น