วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เรื่อง “เลี้ยงเด็กให้รุ่ง ในยุคโควิด-19 จัดโดย นิสิตปริญญาบัณฑิต และนิสิตปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เรื่อง “การออกแบบการจัดการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในสถานการณ์โควิดสำหรับเด็กและครอบครัวที่มีความต่างกัน” วิทยากรโดย รศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความคิดเห็น