วันที่ 17 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เรื่อง “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ธรรมชาติเป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย” วิทยากรโดย รศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความคิดเห็น