วันที่ 17 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เรื่อง เทคนิคการสร้างภาพ 3 มิติในสมองเพื่อการเรียนรู้แบบ “เชิงรุก” ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา วิทยากรโดย ผศ. เฉลิมพล ดาวเรือง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมศึกษา

ความคิดเห็น