วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมฟังธรรมะบรรยายส่งเสริมความรู้ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษาครูปฐมวัย วิทยากรโดย พระครูปริยัติธรรมนิเทศก์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวง จ. บุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมออนไลน์

ความคิดเห็น