วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมสัมมนาทางไกล (webinar กับศูนย์ภูมิภาค) ว่า ด้วยการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย และบทบาทสถาบันครอบครัวของซีมีโอ (SEAMEO CECCEP) วิทยากรโดย ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้แทนไทยประจำ SEAMEO CECCEP (กระทรวงศึกษาธิการ)

ความคิดเห็น