ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญสุคโตและหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   วันที่ 2 เมษายน 2564

 

 

 

ความคิดเห็น