วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยของนางสาววรรณิสา สิงห์เมืองพล เรื่อง การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติที่มีต่อพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น