วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์องค์ประกอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเชิงสันติภาพที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการวิจัยต้นแบบนโยบายการศึกษาบนฐานกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเชองสันติภาพที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) ดำเนินการวิจัยโดย ผศ.ดร. จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ความคิดเห็น