นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาประสิทธิผลของสมุนไพรมาส์กหน้าด้วยใบเครือหมาน้อยและโปรตีนสกัดเซริซิน (Sericin) จากเศษรังไหม”ในงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนบน และสำนักงานสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความคิดเห็น