นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากก้อนเชื้อเห็ดเก่าเหลือทิ้งร่วมกับกากกาแฟเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตเห็ดในชุมชน” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12(The 12th National Science Research Conference) ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2564 แบบออนไลน์  โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น