ขอขอบคุณทีมงานU2t ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ นำโดยอ.ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ ที่ให้เกียรติเชิญมาเป็นวิทยากรในการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง น้ำหมักหน่อกล้วย ปุ๋ยหมักแบบกลับกอง จากพด.1-2สำหรับการเกษตรอินทรีย์ และการจัดการน้ำโดยใช้ระบบน้ำหยดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร

ความคิดเห็น