เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2564 วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ความคิดเห็น