วันที่ 1 เมษายน 2564 เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 ทางออนไลน์ การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในกลุ่มย่อยเรื่องการนำร่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การอยางยั่งยืนในยุคดิจิทัล

ความคิดเห็น