วันที่ 12 เมษายน 2564 เรียนออนไลน์หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล (New Normal Life and Digital Quotient) จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ความคิดเห็น